Ako žiadať o pomoc

Aby sme Vám mohli pomôcť, potrebujeme o Vašom prípade dostatočné informácie. Preto je potrebné, aby ste nám poštou zaslali písomnú žiadosť v ktorej nám bližšie charakterizujete svoj problém a taktiež špecifikujete očakávanú pomoc z našej nadácie.


K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné fotokópie potvrdení:

 

  •  Potvrdenie o príjme (oboch rodičov)
  •  Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku (ak ste poberateľom)
  •  Lekárska správa dieťaťa, prípadne preukaz ZŤP

Žiadosť spolu s potrebnými potvrdeniami môžete zaslať na adresu:


Nadácia Pomoc deťom v ohrození

Mostová 2
811 02 Bratislava

V prípade dodatočných informácií nás môžete kontaktovať:

E-mail: nadacia@pomocdetom.sk


Aby sme Vám mohli pomôcť potrebujeme o Vašom prípade dostatočné informácie.

Preto, prosím, vyplňte nasledujúci dotazník.

Individuálny žiadateľ

Organizácia

 

Žiadate o pomoc pre dieťa, ktoré je:

Druh pomoci:

Druh výdavkov, ktoré budete hradiť z poskytnutých prostriedkov:

Žiadate o pomoc v tejto súvislosti aj iné organizácie?