Komu pomáhame

Naša pomoc je smerovaná predovšetkým individuálnym žiadateľom.

Na Nadáciu Pomoc deťom v ohrození sa môžu obrátiť žiadatelia o pomoc pre dieťa:

  • týrané, zanedbávané a zneužívané, 
  • telesne, duševne alebo zmyslovo postihnuté alebo choré,
  • trpiace rôznymi formami závislostí 
  • žijúce mimo vlastnej rodiny,
  • ako aj pre dieťa, ktoré sa bez vlastného pričinenia ocitlo v ohrození zdravia v rodine alebo v širšom spoločenstve.


O pomoc môže požiadať jeho rodič, zákonný zástupca alebo rodinný príslušník. Reagujeme aj na podnety a upozornenia ľudí, ktorí dieťa v ohrození poznajú alebo o ňom počuli. Pravdivosť údajov uvedených v žiadosti preverujú priamo členovia nadácie.

Nadácia Pomoc deťom v ohrození spolupracujú s lekármi, odbormi sociálnej starostlivosti, riaditeľmi detských domovov, právnikmi, políciou a zriaďovateľmi tiesňových liniek. Zároveň sme súčasťou záchytnej siete organizácií tretieho sektora, ktoré sa zaoberajú pomocou deťom.

Pomoc, ktorú nadácia poskytuje konkrétnym deťom, možno rozdeliť do troch hlavných kategórií:

  • pomoc sociálne odkázaným deťom prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov za stravu dieťaťa v školskej či internátnej jedálni, zaplatenie školského výletu a pod.
  • pomoc zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok na základe potrieb konkrétneho dieťaťa, úhradou faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, atď.