Príjmy a výdavky

 

Prehľad za rok 2020:

Príjmy (výnosy) nadácie v roku 2020 pochádzali z darov od fyzických osôb, právnických osôb a podielu z 2 % z dane a spolu dosiahli celkovú výšku 10 205 EUR.

Výška celkových výdavkov (nákladov) Nadácie v roku 2020 dosiahla hodnotu 8 874 EUR, z toho výška nákladov na správu nadácie v roku 2020 dosiahla 236 EUR a dary fyzickým osobám predstavujú sumu 8 638 EUR.

 

Prehľad za rok 2019:

Príjmy (výnosy) nadácie v roku 2019 pochádzali z darov od fyzických osôb, právnických osôb a podielu z 2 % z dane a spolu dosiahli celkovú výšku 12 036 EUR. 

Výška celkových výdavkov (nákladov) Nadácie v roku 2019 dosiahla hodnotu 12 928 EUR, z toho výška nákladov na správu nadácie v roku 2019 dosiahla 568 EUR a dary fyzickým osobám predstavujú sumu 12 360 EUR.

 

Prehľad za rok 2018: 

 

Prehľad príjmov/výnosov

 

Príjmy (výnosy) nadácie v roku 2018 pochádzali z darov od fyzických osôb a právnických osôb a spolu dosiahli celkovú výšku 20 994 EUR. Nadácia Pomoc deťom v ohrození mala v roku 2018 z verejnej zbierky usporiadanej na festivale Punkáči deťom príjem (výnos) z predaja vstupeniek na tento festival 6 995 EUR. V kaviarni Crema v Eurovei pre Nadáciu Pomoc deťom v ohrození vyzbierali zamestnanci počas jedného dňa 1 400 EUR. Zvyšok príjmov (výnosov) v hodnote     3 533 EUR boli dary od  anonymných darcov.


V roku 2018 bola nadácia poberateľom 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a príjem (výnos) z tohto titulu bol 9 066 EUR.

 

Celkové výdavky/náklady

 

Výška celkových výdavkov (nákladov) Nadácie v roku 2018 dosiahla hodnotu 20 986 EUR, z toho výška nákladov na správu nadácie v roku 2018 dosiahla 456 EUR a dary fyzickým osobám predstavujú sumu 20 530 EUR.

 

Prehľad za rok 2017:

 

Príjmy nadácie v roku 2017 pochádzali z darov od fyzických a právnických osôb, v sume: 2.279 eur

2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb činilo: 10.387 eur

Príjmy vďaka benefičnému festivalu Punkáči deťom: 11.422 eur

CELKOM: 24.088 eur

 

Hodnota poskytnutých finančných darov v roku 2017 smerovala 63 rodinám  a činila 28.830 eur. Zároveň sa ďalším 15 rodinám poslalo 42 balíkov so šatstvom a školskými potrebami, hygienickými a domácimi potrebami, ktorými aspoň čiastočne zmiernila ich zlú finančnú situáciu.

    

Prehľad za rok 2016:

 

 

Príjmy (výnosy) nadácie v roku 2016 pochádzali z darov od fyzických osôb a právnických osôb a spolu dosiahli celkovú výšku 13 888 EUR. Nadácia Pomoc deťom v ohrození dostala v roku 2016 od Občianskeho združenia Punkáči deťom na základe darovacej zmluvy dar – finančné prostriedky v celkovej sume 9 880 EUR. Zvyšok príjmov (výnosov) v hodnote 4 008 EUR boli dary od  anonymných darcov.

Zároveň mala nadácia z verejnej zbierky usporiadanej na festivale Punkáči deťom príjem (výnos) z predaja vstupeniek na tento festival 6 005 EUR.

V roku 2016 bola nadácia takisto poberateľom 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a príjem (výnos) z tohto titulu bol 7 800 EUR.

 

Výška celkových výdavkov (nákladov) Nadácie v roku 2016 dosiahla hodnotu 24 149 EUR, z toho výška nákladov na správu nadácie v roku 2016 dosiahla 1 164 EUR a dary fyzickým osobám predstavujú sumu 22 985 EUR.

Počas uplynulého kalendárneho roka nadácia svojou činnosťou podporila 46 rodín finančnými čiastkami, ktoré boli použité na nákup nevyhnutných osobných potrieb, ako aj na  čiastočné financovanie liečebných pomôcok, rehabilitačných pobytov a procedúr a 21 rodinám nadácia poslala 59 balíkov s ošatením, školskými potrebami, hygienickými a domácimi potrebami, ktorými aspoň čiastočne zmiernila ich zlú finančnú situáciu.