Punkáči deťom

Predbežná správa zbierky

Pomoc deťom v ohrození – Punkáči deťom 2018

 

vypracovaná podľa § 13 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o verejných zbierkach)

 

 

I.                    Prehľad vykonávania zbierky

 

          V dňoch 30.08.2017 až 01.09.2018 sa pod záštitou Nadácie Pomoc deťom v ohrození, Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 30 789 842 (ďalej len ako „Nadácia“) v areáli Farma Ryby v obci Opatovce,  okr. Trenčín konal hudobný festival Punkáči deťom 2017, v rámci ktorého Nadácia uskutočnila verejnú zbierku finančných prostriedkov (ďalej len ako „zbierka“) a to v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č.j.: OU-TN-OVVS1-2018/020335-3 zo dňa 19.07.2018 o zapísaní do registra zbierok informačného systému verejnej správy zbierky pod registrovým číslom 305 - 2018- 020335-2 s názvom Pomoc deťom v ohrození – Punkáči deťom 2018.

          Zbierka sa uskutočnila predajom vstupeniek na  kultúrne  podujatie Festival Punkáči deťom 2017 v termíne od 30.08.2018 so začiatkom predaja vstupeniek o 9.00 hod. do 01.09.2018  s ukončením predaja vstupeniek o 22.00 hod v mieste konania festivalu za účelom získania finančných prostriedkov na pomoc a podporu detí v ohrození, pomoc sociálne slabým rodinám s deťmi, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy detí, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc deťom a podporu práce s deťmi.

          Cena jednej vstupenky na hudobný festival Punkáči deťom 2018, časť z ceny vstupenky určená ako príspevok na verejnú zbierku ako aj ostatné zákonom požadované informácie týkajúce sa verejnej zbierky  boli vyznačené na viditeľnom mieste predaja.

           Po ukončení zbierky bol zistený počet predaných vstupeniek  a výnos z ich predaja a následne bol finančný obnos vložený na osobitný účet  Nadácie  vedený bankou.  

 

II.                  Prehľad  hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky:

 

Hrubý výnos z predaja vstupeniek na festival Punkáči deťom 2018:

 

2x zťp vstupenky na mieste sobota = 2*7,5€ = 15€

10 x zťp vstupenka na mieste víkend = 10*10 =100€

101 x vstupenka sobota = 101*15= 1515€

185 x permanentka = 185*29€ = 5365€

 

- výška príspevku do verejnej zbierky: 100% z ceny každej vstupenky

- hrubý výnos zbierky: 6.995,- Eur.

 

Dňa 11.09.2018 bol hrubý výnos zbierky vo výške 6.995 Eur (slovom: šesťtisíc deväťstodeväťdesiatpäť eur)  vložený na osobitný bankový účet Nadácie č.: 2626545773/1100, vedený v Tatrabanke, a.s.