v roku 2005

8 ročnej Amálii  s diagnózou detská mozgová obrna sme poskytli finančný príspevok vo výške 31 000,- Sk na zakúpenie rehabilitačného zariadenia TerapiMaster. Tento prístroj je dôležitý na rehabilitáciu pre zlepšenie zdravotného stavu dieťaťa.

 

10 ročnej Monike  s diagnózou detská mozgová obrna sme doplatili na pomôcku SchodolezTreppenkuli 12 198,- Sk (čo predstavuje 5% z celkovej ceny pomôcky, ktorú vo výške 95% preplatil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), vďaka čomu sa môže sama pohybovať.

 

14 ročnému Martinovi  s diagnózou detská mozgová obrna a s vážnym poškodením dolných končatín sme pomohli sumou 18 035,- Sk na mechanický invalidný vozík, ktorý bolo potrebné špeciálne upraviť. Pôvodný invalidný vozík už nespĺňal kritéria bezpečnosti, bol zastaraný a opotrebovaný. Vďaka novému invalidnému vozíku sa Martin dokáže pohybovať samostatne, aj bez pomoci rodičov.

 

19 ročnému Albínovi, ktorý utrpel úraz, sme prispeli sumou 49 600,- Sk na mesačný rehabilitačný pobyt v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová. Zdravotný stav Albína si to vyžadoval a zdravotná poisťovňa ho nepreplácala.

 

5 ročnej Márii s epilepsiou sme doplatili sumou 8 229,80 Sk k nákupu kočíka Major Buggy 2000 ako aj jeho doplnkov.

 

3 rodinám  sme pomohli odovzdaním obnoseného šatstva.

 

Integrovanému sociálnemu centru v Málinci sme pomohli sumou 7 800,- Sk k zakúpeniu hygienických a čistiacich potrieb, ako aj plienok, obuvi a hračiek.

 

Neziskovej organizácii Jazmín sme prispeli sumou 5 000,- Sk na nákup plienok, vitamínov a hračiek pre deti.

 

11 ročnému Jakubovi z Kysuckého Nového Mesta sme uhradili hospitalizáciu v DFNsP Bratislava ako aj nákup liekov, vitamínov a plienok, čo predstavovalo celkovú sumu 9 060,- Sk.

 

Súrodencom Marcelovi a Kristiánovi  sme zakúpili plienky a lieky v hodnote 11 485,- Sk.

 

Súrodencom s diagnózou detská mozgová obrna Petrovi a Rastislavovi nadácia uhradila pobyt v domovoch sociálnych služieb Gaudeamus a Rosa za obdobie od februára do júna 2005. Petrovi sme tiež zakúpili školskú aktovku. Celková finančná pomoc súrodencom činila 20 856,- Sk.

 

Neziskovej organizácii Centrum Slniečko so sídlom v Nitre sme finančne pomohli sumou 5 000,- Sk. Uvedené finančné prostriedky boli použité na zakúpenie hygienických potrieb a oblečenia pre deti umiestnené v tomto zariadení. Aj vďaka danému finančnému príspevku mohlo Centrum Slniečko zrealizovať pobyt detí v tábore.

 

Neštátnemu pestúnskemu zaradeniu Košická Vranka nadácia poskytla finančný dar vo výške 7 000,- Sk na zakúpenie plienok a detského kočíka pre svojich zverencov.

 

Pani z Bratislavy, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi a stará sa o syna, ktorý je ťažko mentálne a pohybovo postihnutý, sme umožnili zrealizovať nákup v sume 3 205,- Sk. Za finančné prostriedky, ktoré jej nadácia poskytla, nakúpila základné potraviny, hygienické potreby a lieky pre svojho syna.

 

4 ročnému Lukášovi  so zdravotným postihnutím sme pomohli úhradou plienok v sume 5 400,- Sk. Chlapec pochádza z rodiny v hmotnej núdzi, ktorá nedokáže uvedené potreby hradiť z vlastných zdrojov. Okrem finančného daru nadácia pomohla rodine odovzdaním obnoseného šatstva a hračiek pre syna.

 

Pre Detské integračné centrum v Banskej Bystrici sme uhradili psychodiagnostické testy v sume 16 140,- Sk. Jedná sa o štátne zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré daný materiál potrebuje k diagnostikovaniu detí s telesným, mentálnym, zmyslovým a rečovým postihnutím. Na základe stanovenia správnej diagnózy centrum poskytuje umiestneným deťom odbornú starostlivosť a poradenstvo, ktoré si vyžaduje ich zdravotný stav.

 

5 ročnej Lucii po predchádzajúcom liečení rádio a chemoterapiou na Detskom onkologickom oddelení v nemocnici na Kramároch, nadácia uhradila v celkovej sume 20 000,- Sk zdravotnícke pomôcky, lieky a špeciálnu výživu, ktoré dieťa potrebovalo po absolvovaní operácie mozgu.

 

Zakúpením prenosného inhalátora v sume 12 500,- SK sme pomohli 11 ročnej Linde s diagnózou cystická fibróza. Vzhľadom k zhoršeniu zdravotného stavu Linda potrebovala viackrát za deň inhalovať aj v čase mimo domova. Preto finančná pomoc k zakúpeniu prenosného inhalátora bola pre dieťa z hľadiska zdravotného stavu veľmi potrebná.

 

Osobný počítač v sume 20 000,- Sk nadácia zakúpila 12 ročnému onkologicky chorému pacientovi Jakubovi k jeho narodeninám, v období keď chlapec absolvoval ťažkú operáciu - amputáciu nohy. V tejto ťažkej situácii dokáže Jakub prostredníctvom počítača lepšie zvládať školské učivo a napomáha k psychickej relaxácii a k lepšiemu zvládaniu ochorenia.

 

Nadácia uhradila 4 ročnej Simone pobyt v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch v sume 1 050,- Sk a zároveň prispela v sume 1 229,- Sk k úhrade podporného prípravku Flavin 7. Uvedený prípravok zlepšuje imunitu onkologických pacientov.

 

14 ročnej Natálii sme v sume 10 000,- Sk prispeli k zakúpeniu zdravotníckych pomôcok a liekov. Tieto zdravotnícke potreby prispievajú k skvalitneniu života zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa.

 

Zakúpením testovacích dia prúžkov v sume 5 250,- SK pre 11 ročnú Nikolku  s ochoreniami diabetes mellitus a detská mozgová obrna, nadácia pomohla k účinnejšej kontrole zdravotného stavu dieťaťa. Dieťa síce má do určitej finančnej sumy dia prúžky kompenzované, nakoľko sa však jedná o ťažko telesne aj mentálne postihnuté dieťa, intenzívnejšia kontrola testovacími prúžkami zo strany matky dieťaťa je nevyhnutná.

 

Rodine, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi, nadácia zakúpila nákupné poukážky v sume 7 000,- Sk, prostredníctvom ktorých môže rodina zabezpečiť základné potraviny, hygienické potreby a školské pomôcky pre svoje deti.

 

Pani, ktorá sa stará sama o sedem maloletých detí a je v hmotnej núdzi, nadácia zabezpečila nákup školských potrieb pre školopovinné deti v hodnote 5 000,- Sk.

 

Domovu sociálnych služieb Gaudeamus, oddeleniu chlapcov s telesným postihnutím nadácia pomohla v júni roku 2005 zakúpením televízora, videa, veže, rádia, vzdelávacích kníh, CD-platní, školskými potrebami v hodnote 28 592,- Sk. Tieto dary môžu pomôcť k lepšiemu prekonávaniu hendikepu - telesného postihnutia detí a vďaka nim môžu deti popri dennom štúdiu aj týmto spôsobom rozširovať svoje vedomosti, ktoré určite využijú pri príprave na budúce povolanie.

 

Dňa 15.12.2005 sme pri príležitosti mikulášskeho večierka pripravili deťom z domova celovečerný program, súčasťou ktorého boli aj rozličné súťaže a odovzdanie "balíčkov od Mikuláša" v podobe sladkostí, CD-platní, počítačových hier a ďalších školských potrieb, ktoré si deti želali. Zároveň mali tak možnosť prežiť neopakovateľné chvíle s finalistami minuloročnej súťaže Superstar 1 - Mirom Jarošom a Tomášom Bezdedom. Celý večierok sa odohrával za účasti veľkého počtu detí a zamestnancov domova. Na tento večierok vyčlenila Nadácia zo svojich zdrojov sumu 9 296,- Sk.

 

Pani z Bratislavy, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi a snaží sa z limitovaných zdrojov zabezpečiť základné potreby pre ťažko mentálne a pohybovo postihnutého syna, nadácia pomohla nákupom potravín a hygienických potrieb v sume 1 800,- Sk.

 

Klientke Krízového centra Fenestra sme poskytli pred Vianocami finančnú pomoc v sume 4 000,- Sk. Mnohé deti v čase Vianoc túžia zväčša po hračkách, ale domnievame sa, že rodinu v hmotnej núdzi sme aspoň trochu potešili práve finančnými prostriedkami, za ktoré mohla pani Tóthová svojim trom maloletým deťom pod stromček zakúpiť potrebné zimné oblečenie a zimné topánky.